TẢI VỀ PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN CHUỘT THÔNG MINH I-TEK
Plus+ :
Windows (7-8-10)
MAC 10.15
Pro-S :
Window (7-8-10)
Win XP
MAC 10.15